Utwór osierocony

  Zgodnie z art. 355 ust. 1 i 2 pr. aut., utworami osieroconymi są:
  1. utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem,
  2. utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone do utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości,
  3. utwory utrwalone na fonogramach - znajdujące się w zbiorach archiwów, instytucji oświatowych, uczelni, instytutów badawczych prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. instytutach badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk prowadzących działalność, o której mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, bibliotek i muzeów, a także instytucji kultury, których statutowym zadaniem jest gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zbiorów dziedzictwa filmowego lub fonograficznego, oraz publicznych organizacji radiowych i telewizyjnych, jeżeli uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów w zakresie pól eksploatacji takich jak: zwielkorotnianie utworów opublikowanych, a w przypadku braku publikacji - nadane po raz pierwszy w UE lub EOG, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  Przeczytaj też artykuł: "Utwór osierocony - co to takiego?"


  Zobacz także:
   

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław