Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

  Ustawodawca spenalizował szereg zachowań godzących w prawa twórcy, przewidując za nie kary począwszy od grzywny, przez ograniczenie wolności, kończąc na pozbawieniu wolności nawet do lat 5 za niektóre z przestępstw.  

  Odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlega ten kto:

  a. przywłaszcza sobie autorstwo lub wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania (art. 115 ust. 1 pr. aut.);

  b. rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca utwór taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie;

  c. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż powyższe narusza prawa autorskie osoby trzeciej lub prawa pokrewne takie jak:

      - autorskie prawa osobiste;

      - autorskie prawa majątkowe;

      - prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego;

      - prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży rękopisów literackich i muzycznych;

     - prawa pokrewne przysługujące artystom wykonawcom, producentom fonogramu i wideogramu, a także organizacji radiowej lub telewizyjnej do prawa rozporządzania i  korzystania ze swoich nadań programów,

  lub

  nie wykonuje następujących obowiązków:

      - zawodowo trudniąc się odsprzedażą dzieł sztuki nie ujawnia osoby trzeciej na rzecz której działa;

      - będąc producentem lub importerem nie uiszcza wymaganych opłat organizacjom zbiorowego zarządzania, działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców,                        producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców,.

  d. bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Zaostrzony rygor odpowiedzialności gdy sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaś złagodzona, gdy działa nieumyślnie.

  e. bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokratnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Zaostrzony rygor gdy sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

  f. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fotogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu lub przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu.

  g. wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu; - karalne również jest posiadanie, przechowywanie i wykorzystywanie wskazanych wyżej urządzeń.

  h. uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 47 pr. aut.

  Co ciekawe, status pokrzywdzonego, obok twórcy lub osoby autorskouprawnionej przysługuje również właściwej organizacji zbiorowego zarządzania.  


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław