Autorskie prawa majątkowe

  To prawo twórcy do korzystania i rozporządzania stworzonym przez niego utworem na wszelkich polach eksploatacji, a także do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez osoby trzecie. Twórca może przenieść na inną osobę lub podmiot prawa majątkowe do utworu, jak również może udzielić licencji na korzystanie z nich. Autorskie prawa majątkowe podlegają również dziedziczeniu. Ważne by przy wszelkich umowach dotyczących autorskich praw majątkowych, pamiętać o dokładnym określeniu pól eksploatacji utworu jakich umowa dotyczy. Brak jest możliwości zawarcia umowy na pole eksploatacji utworu, które nie jest jeszcze znane w chwili jej podpisania.

  Czas trwania autorskich praw majątkowych, w odróżnieniu do autorskich praw osobistych, jest ograniczony. Wynosi on co do zasady 70 lat i jest liczony w pełnych latach następujących po roku, w którym wystąpiło wskazane niżej zdarzenie:

  • śmierć twórcy utworu;
  • śmierć współtwórcy utworu, który zmarł jako ostatni z grona wszystkich współtwórców danego utworu;
  • śmierć ostatniej z wymienionej osób: główny reżyser, autor scenariusza, autor dialogów, kompozytor muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego – jeżeli chodzi o prawa majątkowe do utworu audiowizualnego;
  • śmierć ostatniej z wymienionych osób: autor utworu słownego, kompozytora utworu muzycznego – jeżeli chodzi o prawa autorskie do utworu słowno-muzycznego, w sytuacji gdy utwór słowny i utwór muzyczny były dedykowane do powstania konkretnego utworu słowno-muzycznego;
  • pierwsze rozpowszechnienie utworu – dotyczy utworu, którego twórca jest nieznany. Z wyjątkiem sytuacji, w której twórca jest możliwy do zidentyfikowania po pseudonimie lub ujawnił się;
  • rozpowszechnienie utworu, a w jego braku ustalenie utworu – jeżeli majątkowe prawa autorskie do utworu z mocy ustawy przysługują osobie innej niż twórca.

  Ponadto w rozdziale ustawy pr. aut. zatytułowanym „Autorskie prawa majątkowe”, ustawodawca zawarł pewne szczególne uprawnienia. I tak np. twórcom utworów plastycznych, utworów fotograficznych, zagwarantował prawo do wynagrodzenia, w sytuacji gdy ma miejsce zawodowa odsprzedaż oryginalnych egzemplarzy tych utworów (droit de suite). Podobne prawo mają twórcy utworów literackich i muzycznych, w zakresie zawodowej odsprzedaży rękopisów tych utworów.

  Innym szczególnym uprawnieniem jest wynagrodzenie należne twórcom od producentów i importerów urządzeń i materiałów umożliwiających kopiowanie egzemplarzy utworów takich jak np. czyste nośniki pamięci, magnetowidy, magnetofony, skanery, kserokopiarki i inne urządzenia reprograficzne. Przy poborze wynagrodzenia pośredniczy właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław