Rozdział 6 - Udzielanie licencji wieloterytorialnych

  Art. 53. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, co najmniej:
  1) posiada zdolność poprawnego identyfikowania całości albo części każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, na korzystanie z którego jest upoważniona do udzielania licencji wieloterytorialnych;
  2) posiada zdolność poprawnego identyfikowania uprawnionych do całości albo części każdego licencjonowanego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, o którym mowa w pkt 1, na poszczególnych polach eksploatacji, w odniesieniu do terytorium każdego z państw objętych licencją wieloterytorialną;
  3) stosuje niepowtarzalne identyfikatory w celu identyfikacji uprawnionych oraz licencjonowanego repertuaru, z uwzględnieniem w możliwie największym stopniu dobrowolnych międzynarodowych lub unijnych standardów i praktyk branżowych;
  4) stosuje odpowiednie środki w celu szybkiego i skutecznego identyfikowania oraz usuwania niespójności w informacjach posiadanych przez inne organizacje zbiorowego zarządzania lub zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które udzielają licencji wieloterytorialnych.
  2. Organizacja zbiorowego zarządzania przetwarza w postaci elektronicznej informacje wymagane do zarządzania licencjami wieloterytorialnymi, w sposób pozwalający co najmniej na:
  1) identyfikowanie licencjonowanego repertuaru i monitorowanie jego wykorzystywania;
  2) wystawianie faktur użytkownikom;
  3) pobieranie przychodów z praw;
  4) podział i wypłatę przychodów z praw należnych uprawnionym.

  Art. 54. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek dostarcza w postaci elektronicznej użytkownikom korzystającym z praw objętych tymi licencjami lub uprawnionym, których prawa reprezentuje, oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania lub zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym aktualne informacje, które umożliwiają identyfikację licencjonowanego repertuaru.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  1) licencjonowany repertuar;
  2) uprawnionych do każdego licencjonowanego utworu muzycznego i słowno-muzycznego na poszczególnych polach eksploatacji;
  3) terytoria, na których organizacja zbiorowego zarządzania może udzielić licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego.
  3. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, może stosować w razie konieczności uzasadnione środki służące ochronie poprawności i integralności informacji, o których mowa w ust. 1, kontroli ich dalszego wykorzystywania oraz ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

  Art. 55. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, umożliwia uprawnionym, których prawa reprezentuje, użytkownikom korzystającym z praw objętych tymi licencjami oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania lub zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgłaszanie konieczności poprawienia informacji, o których mowa w art. 53 ust. 2 i art. 54 ust. 1, w przypadku gdy uprawnieni, inne organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy mają uzasadnione powody, by sądzić, że te informacje są niedokładne lub błędne w odniesieniu do ich praw. Jeżeli jest to uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych, niezwłocznie poprawia te informacje.

  Art. 56. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, zapewnia uprawnionym możliwość przekazywania jej w postaci elektronicznej informacji dotyczących każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, poszczególnych pól eksploatacji i terytoriów, w stosunku do których organizacja zbiorowego zarządzania została upoważniona do udzielania licencji wieloterytorialnych. Organizacja zbiorowego zarządzania i uprawnieni uwzględniają przy tym, w możliwie największym stopniu, dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w zakresie wymiany danych.
  2. Do licencjonowanego repertuaru zbiorowo zarządzanego przez organizację zbiorowego zarządzania na podstawie upoważnienia udzielonego przez inną organizację zbiorowego zarządzania zgodnie z art. 60 i art. 61 stosuje się przepis ust. 1 w odniesieniu do uprawnionych, których utwory wchodzą w skład licencjonowanego repertuaru organizacji upoważniającej, chyba że umowa zawarta między tymi organizacjami stanowi inaczej.

  Art. 57. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, monitoruje wykorzystanie utworów objętych tymi licencjami.
  2. Użytkownik przekazuje w postaci elektronicznej organizacji zbiorowego zarządzania informacje o faktycznym wykorzystaniu każdego z utworów objętych licencją wieloterytorialną.
  3. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, zapewnia przynajmniej jeden sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2, uwzględniający dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w zakresie wymiany danych. Organizacja zbiorowego zarządzania może odmówić przyjęcia zgłoszeń dokonywanych przy użyciu zamkniętego formatu, jeżeli umożliwia ich dokonywanie przy zastosowaniu branżowego standardu elektronicznej wymiany informacji.

  Art. 58. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, wystawia użytkownikowi fakturę elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 57 ust. 2, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
  2. Faktura elektroniczna określa utwory i pola eksploatacji objęte licencją wieloterytorialną, ich faktyczne wykorzystanie na podstawie danych, o których mowa w art. 53 ust. 2, w zakresie możliwym ze względu na informacje, o których mowa w art. 57 ust. 2, oraz format zastosowany przy ich przekazywaniu. Przy wystawianiu faktury organizacja zbiorowego zarządzania stosuje przynajmniej jeden z formatów uwzględniających dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w tym zakresie. Użytkownik nie może odmówić przyjęcia faktury z powodu jej formatu, jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania stosuje jeden ze standardów branżowych.
  3. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, umożliwia użytkownikowi zgłaszanie w postaci elektronicznej zastrzeżeń wobec wystawionych faktur dotyczących wykorzystania utworów objętych taką licencją.

  Art. 59. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw należnych uprawnionym niezwłocznie po zgłoszeniu faktycznego wykorzystania utworu, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
  2. Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, udostępnia uprawnionym wraz z każdą płatnością dokonaną zgodnie z ust. 1 informacje określające co najmniej:
  1) okres i terytoria, w odniesieniu do których miało miejsce korzystanie z utworów związane z dokonywaną płatnością;
  2) wysokość przychodów z praw pobranych, podzielonych i wypłaconych oraz dokonanych potrąceń w odniesieniu do:
  a) całości albo części każdego utworu objętego licencją wieloterytorialną na poszczególnych polach eksploatacji,
  b) każdego użytkownika.
  3. Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez inną organizację zbiorowego zarządzania zgodnie z art. 60 i art. 61, przekazuje niezwłocznie organizacji upoważniającej przychody z praw, o których mowa w ust. 1, oraz udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2. Organizacja upoważniająca jest odpowiedzialna za podział i wypłatę przychodów z praw oraz udostępnienie tych informacji uprawnionym, chyba że umowa o reprezentacji zawarta między tymi organizacjami stanowi inaczej.

  Art. 60. 1. Umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych ma charakter niewyłączny.
  2. Organizacja upoważniająca informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę o zbiorowe zarządzanie, o istotnych warunkach umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności o okresie jej obowiązywania oraz kosztach zbiorowego zarządzania ponoszonych przez organizację upoważnioną w związku z udzielaniem licencji wieloterytorialnych na rzecz organizacji upoważniającej.
  3. Organizacja upoważniona informuje organizację upoważniającą o istotnych postanowieniach udzielanych przez nią licencji wieloterytorialnych, w szczególności polach eksploatacji oraz terytoriach objętych licencją wieloterytorialną, postanowieniach, które dotyczą wynagrodzeń lub mają na nie wpływ, okresie obowiązywania licencji wieloterytorialnej oraz przyjętych okresach rozliczeniowych.

  Art. 61. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych obejmujących repertuar innej organizacji zbiorowego zarządzania lub zagranicznej organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy o reprezentacji, o której mowa w art. 60 ust. 1, nie może odmówić zawarcia takiej umowy z inną organizacją zbiorowego zarządzania nieudzielającą takich licencji. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się o zawarcie takiej umowy, udziela niezwłocznie pisemnej odpowiedzi.
  2. Organizacja upoważniona zbiorowo zarządza licencjonowanym repertuarem organizacji upoważniającej na takich samych warunkach jak własnym repertuarem, w tym oferuje licencjonowany repertuar organizacji upoważniającej wszystkim użytkownikom zainteresowanym uzyskaniem takiej licencji.
  3. Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie przekraczają uzasadnionych kosztów poniesionych przez organizację upoważnioną.
  4. Organizacja upoważniająca udostępnia organizacji upoważnionej informacje związane z własnym repertuarem niezbędne do udzielania licencji wieloterytorialnych. Jeżeli informacje te są niewystarczające lub zostały udostępnione w formie uniemożliwiającej udzielenie licencji wieloterytorialnej, organizacja upoważniona może dokonać potrąceń na pokrycie dodatkowych uzasadnionych kosztów poniesionych w celu jej udzielenia lub wyłączyć z zakresu licencji wieloterytorialnej utwory, których dotyczą niewystarczające lub niemożliwe do wykorzystania informacje.

  Art. 62. Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie udziela licencji wieloterytorialnych lub nie zawarła umowy o reprezentacji, o której mowa w art. 60 ust. 1, uprawnieni mogą wypowiedzieć umowę o zbiorowe zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie upoważniającym do udzielania licencji wieloterytorialnych. Takie wypowiedzenie nie wpływa na upoważnienie organizacji zbiorowego zarządzania do udzielania licencji obejmujących jedno terytorium.

  Art. 63. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, które udzielają – na zasadzie dobrowolnego łączenia repertuarów, zgodnie z zasadami konkurencji określonymi na podstawie art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – licencji wieloterytorialnej, niezbędnej organizacji radiowej lub telewizyjnej na potrzeby:
  1) nadawania własnego programu lub rozpowszechniania tego programu lub zawartych w nim audycji w inny sposób lub
  2) udostępniania innych materiałów wytworzonych przez tę organizację radiową lub telewizyjną albo na jej zamówienie lub zlecenie, które stanowią uzupełnienie tego programu lub zawartych w nim audycji, w taki sposób, by każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław