Rozdział 5 - Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami

  Art. 44. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania przy ustalaniu wynagrodzenia i pozostałych warunków umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawieranej z użytkownikiem stosuje obiektywne i niedyskryminujące kryteria.
  2. Wynagrodzenie dochodzone przez organizację zbiorowego zarządzania uwzględnia wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz charakter i zakres tego korzystania.

  Art. 45. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może bez ważnej przyczyny odmówić zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, jeżeli w tym zakresie jest upoważniona do wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
  2. Odmowa zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie wraz z uzasadnieniem wskazującym przyczyny odmowy jest niezwłocznie przekazywana użytkownikowi, który zgłosił organizacji zbiorowego zarządzania zamiar zawarcia takiej umowy.
  3. Organizacja zbiorowego zarządzania i użytkownik przekazują sobie wszystkie informacje niezbędne do zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
  4. Jeżeli nie zachodzą przyczyny odmowy zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a organizacja zbiorowego zarządzania posiada wszystkie informacje niezbędne do jej zawarcia, niezwłocznie składa użytkownikowi ofertę zawarcia takiej umowy. W przypadku gdy oferowana stawka wynagrodzenia wynika z zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń, organizacja zbiorowego zarządzania wskazuje pozycję z tej tabeli będącą podstawą oferowanej stawki. W pozostałych przypadkach oferta zawiera uzasadnienie wysokości proponowanego wynagrodzenia, w tym spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 44 ust. 2.
  5. W przypadku nieprzyjęcia oferty, o której mowa w ust. 4, przez użytkownika organizacja zbiorowego zarządzania i użytkownik przystępują do negocjacji, które mają obowiązek prowadzić w dobrej wierze.

  Art. 46. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania, stosując obiektywne i niedyskryminujące kryteria, oferuje niższe stawki wynagrodzeń użytkownikom prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), korzystającym z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nich działalności statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.
  2. Organizacja zbiorowego zarządzania w przypadku świadczenia przez użytkownika drogą elektroniczną nowego rodzaju usługi, która jest publicznie dostępna krócej niż 3 lata na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może oferować warunki umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie odmienne od oferowanych innym użytkownikom świadczącym usługi drogą elektroniczną.

  Art. 47. 1. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać między sobą porozumienia dotyczące wykonywania czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
  2. W zakresie, w jakim zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawierają z użytkownikiem wszystkie te organizacje, działając wspólnie na podstawie zawartego między sobą porozumienia. Organizacje te w umowie z użytkownikiem stosują jednakowy format informacji, o których mowa w art. 49 ust. 1.
  3. W zakresie, w jakim wynagrodzenie za publiczne odtwarzanie przedmiotów praw pokrewnych określa zatwierdzona tabela wynagrodzeń, umowę o korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawiera organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi wyznaczona w drodze decyzji wydanej z urzędu przez ministra, biorącego pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzenia i jego wypłaty oraz ocenę skuteczności i prawidłowości działania organizacji zbiorowego zarządzania na polu eksploatacji odtwarzanie.
  4. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi posiadające zezwolenie na polu eksploatacji odtwarzanie oraz organizacja zbiorowego zarządzania wyznaczona na podstawie ust. 3 zawierają z użytkownikiem umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, działając wspólnie na podstawie porozumienia określającego zasady zawierania takich umów.

  Art. 48. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.

  Art. 49. 1. Umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie określa zasady udostępniania przez użytkownika, w określonym czasie i formacie, informacji i dokumentów niezbędnych do pobrania przychodów z praw oraz podziału i wypłaty uprawnionym należnych im przychodów, w tym informacji dotyczących wykorzystania praw.
  2. W przypadku gdy użytkownik istotnie narusza obowiązek udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania może, po uprzednim wezwaniu go do wykonania obowiązku w wyznaczonym mu w tym celu stosownym terminie, wypowiedzieć umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie ze skutkiem natychmiastowym.

  Art. 50. Zakres informacji i dokumentów, o których mowa w art. 49, uwzględnia cel, w jakim te informacje i dokumenty mają być przekazywane, ich dostępność dla użytkownika oraz zakres i charakter prowadzonej przez niego działalności, a także odpowiada, jeżeli to możliwe, standardom branżowym.

  Art. 51. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania informuje użytkownika o okolicznościach mających znaczenie dla obowiązywania i wykonywania zawartej z nim umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, w szczególności wypowiedzeniu umowy o zbiorowe zarządzanie, zakresie tego wypowiedzenia i terminie wygaśnięcia tej umowy, jeżeli wypowiedzenie takie wpływa na zakres praw objętych zawartą umową. 2. Organizacja zbiorowego zarządzania nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika w przypadku, gdy zawarta z nim umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie przestaje go uprawniać do korzystania z tych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w stosunku do których uprawniony wypowiedział umowę o zbiorowe zarządzanie, jeżeli użytkownik został niezwłocznie poinformowany przez tę organizację o wypowiedzeniu przez uprawnionego umowy o zbiorowe zarządzanie i terminie jej wygaśnięcia.

  Art. 52. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia środki komunikacji elektronicznej umożliwiające użytkownikom:
  1) zgłaszanie zamiaru zawarcia z nią umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie;
  2) wykonywanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1;
  3) składanie innych wniosków i oświadczeń związanych z działalnością organizacji zbiorowego zarządzania lub zawartą z nią umową o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
  2. Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, zapewniają utrwalenie, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczenie treści dokonywanych czynności. Organizacja zbiorowego zarządzania stosuje, w zakresie, w jakim jest to możliwe i uzasadnione, standardy branżowe lub otwarte formaty.

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław