Rozdział 15 - Przepisy zmieniające, przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

  Art. 123. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) odtworzeniem utworu jest jego publiczne udostępnienie przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, albo urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany, albo urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu publicznie udostępnionego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;”, b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14–17 w brzmieniu: „14) organizacją zbiorowego zarządzania jest organizacja zbiorowego zarządzania, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293), zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”; 15) umową o zbiorowe zarządzanie jest umowa, o której mowa w art. 29 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 16) umową o reprezentacji jest umowa w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 17) właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest organizacja, która zbiorowo zarządza prawami uprawnionego na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub umowy o reprezentacji, a gdy uprawniony nie zawarł umowy z żadną organizacją – organizacja reprezentatywna dla danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i kategorii uprawnionych na danym polu eksploatacji w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.”;

  2) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organizacji radiowej lub telewizyjnej wolno nadawać rozpowszechnione drobne utwory muzyczne, słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do nadawania utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy.”;

  3) w art. 211 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 85 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.”;

  4) po art. 211 dodaje się art. 212 i art. 213 w brzmieniu: „Art. 212 . 1. Organizacji radiowej lub telewizyjnej wolno w ramach własnych audycji archiwalnych nadawać i udostępniać publicznie utwory w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także zwielokrotniać je w celu takiego użytku, wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do takiego korzystania przysługuje danej organizacji radiowej lub telewizyjnej na podstawie ustawy lub odrębnej umowy. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Własną audycją archiwalną, o której mowa w ust. 1, jest audycja wytworzona przez daną organizację radiową lub telewizyjną, na jej zamówienie lub zlecenie, albo w koprodukcji z nią, przed dniem 1 stycznia 2003 r. Art. 213 . Posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego wolno publicznie odtwarzać nadawane w nim utwory wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że ich odtwarzanie następuje na podstawie odrębnej umowy.”;

  5) art. 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 92. Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10, art. 12, art. 18, art. 21–213 , art. 41–45, art. 47–49, art. 52–55, art. 57–59, art. 62–68, art. 71 i art.78.”;

  6) w art. 951 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211–213 .”;

  7) uchyla się rozdziały 12 i 121 .

  Art. 124. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770 i 914) uchyla się art. 67a.

  Art. 125. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) w załączniku do ustawy w części III po ust. 30 dodaje się ust. 30a w brzmieniu: 30a. Zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 10 000 zł

  Art. 126. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) w art. 12 w ust. 1 w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34 w brzmieniu: „34) ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293).”.

  Art. 127. Postępowania administracyjne o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 123, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa.

  Art. 128. Zezwolenia, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 123, zachowują ważność.

  Art. 129. 1. Postępowania administracyjne, o których mowa w art. 1071 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 123, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, wyznaczona na podstawie art. 1071 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 123, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organizacją, o której mowa w art. 47 ust. 3.

  Art. 130. 1. Przepisy art. 47 ust. 2 i 4 nie stanowią podstawy do wypowiedzenia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Porozumienia, o których mowa w art. 47 ust. 2 i 4, organizacje zbiorowego zarządzania zawierają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 131. 1. Komisja Prawa Autorskiego działająca na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Komisją w rozumieniu niniejszej ustawy.
  2. Kadencja Komisji Prawa Autorskiego, której arbitrzy zostali powołani na dotychczasowych zasadach, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
  3. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister rozpoczyna procedurę powoływania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
  4. Postępowania sądowe w sprawach z wniosków, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, oraz odwołań, o których mowa w art. 11017 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 123, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie, które toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  5. Organizacje zbiorowego zarządzania składają wspólny wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń na pobór wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 123, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania arbitrów na podstawie ust. 3. Art. 132. Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2006 r. tracą moc.

  Art. 133. 1. Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życia niniejszej ustawy zachowują ważność.
  2. W terminie miesiąca od dnia powołania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie przewodniczący Komisji wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie podziału stawki wynagrodzeń między poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania w odniesieniu do wspólnych tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spełniają one warunku, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 4.
  3. Do tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, oraz tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie zatwierdzonych w wyniku postępowań toczących się na podstawie art. 131 ust. 4 stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

  Art. 134. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 104 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 123 stosuje się do wykonania obowiązku sprawozdawczego za rok obrotowy:
  1) poprzedzający rok, w którym weszła w życie niniejsza ustawa;
  2) niezakończony w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 135. 1. Tworzy się rejestr.
  2. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 113, składa wniosek o wpis do rejestru, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 136. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 123, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organizacjami zbiorowego zarządzania.

  Art. 137. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister z urzędu wszczyna postępowanie w celu: 1) cofnięcia zezwolenia w zakresie, w jakim: a) w toku dotychczasowej działalności organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o której mowa w art. 104 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 123, na danym polu eksploatacji nie podjęła zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub wykonywała zbiorowe zarządzanie na danym polu eksploatacji w niewielkiej skali, b) w odniesieniu do określonego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych nie istnieje potrzeba zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na danym polu eksploatacji; 2) zmiany zezwolenia w zakresie, w jakim konieczne jest jego dostosowanie do nazw pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy zmienianej w art. 123.
  2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie stwierdzenia reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2.

  Art. 138. 1. W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania zawiadamia sąd rejestrowy o zmianie statutu dostosowującej go do wymagań niniejszej ustawy.
  2. W terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o wpisie zmiany statutu, o którym mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania zwołuje walne zebranie członków w celu wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenia regulaminów, o których mowa w art. 19 pkt 4–8, oraz strategii zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 19 pkt 9. Jeżeli statut przyznaje komisji rewizyjnej kompetencje do zatwierdzenia strategii, o której mowa w art. 19 pkt 9, zatwierdza ona tę strategię, w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru jej członków. Do czasu zatwierdzenia tych dokumentów, do spraw w nich regulowanych organizacja zbiorowego zarządzania stosuje swoje dotychczasowe akty wewnętrzne w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.

  Art. 139. Pierwsze walne zebranie członków na zasadach określonych w art. 20 zwołuje się w pierwszym pełnym roku obrotowym, następującym po roku wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 140. 1. W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania dostosuje stosowane przez siebie warunki zawierania i wypowiadania umów, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, do wymagań niniejszej ustawy, poinformuje uprawnionych, z którymi zawarła taką umowę, o tych warunkach oraz poda te warunki do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
  2. Do dnia dostosowania, o którym mowa w ust. 1, umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, mogą być zawierane i wypowiadane na dotychczasowych warunkach.
  3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu regulaminu repartycji, o którym mowa w art. 19 pkt 4, organizacja zbiorowego zarządzania informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę, na mocy której wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, o zasadach dokonywania potrąceń od przychodów z praw, o których mowa w art. 36 pkt 2 i 4, oraz podaje tę informację do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

  Art. 141. 1. Umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, zawarte przed dniem dostosowania, o którym mowa w art. 140 ust. 1, niespełniające wymagań niniejszej ustawy, zostaną dostosowane do tej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia dostosowania, o którym mowa w art. 140 ust. 1.
  2. Umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niespełniające jej wymagań, zostaną dostosowane do tej ustawy w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

  Art. 142. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław