Art. 123. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) odtworzeniem utworu jest jego publiczne udostępnienie przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, albo urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany, albo urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu publicznie udostępnionego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;”, b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14–17 w brzmieniu: „14) organizacją zbiorowego zarządzania jest organizacja zbiorowego zarządzania, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293), zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”; 15) umową o zbiorowe zarządzanie jest umowa, o której mowa w art. 29 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 16) umową o reprezentacji jest umowa w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 17) właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest organizacja, która zbiorowo zarządza prawami uprawnionego na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub umowy o reprezentacji, a gdy uprawniony nie zawarł umowy z żadną organizacją – organizacja reprezentatywna dla danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i kategorii uprawnionych na danym polu eksploatacji w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.”;

  2) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organizacji radiowej lub telewizyjnej wolno nadawać rozpowszechnione drobne utwory muzyczne, słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do nadawania utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy.”;

  3) w art. 211 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 85 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.”;

  4) po art. 211 dodaje się art. 212 i art. 213 w brzmieniu: „Art. 212 . 1. Organizacji radiowej lub telewizyjnej wolno w ramach własnych audycji archiwalnych nadawać i udostępniać publicznie utwory w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także zwielokrotniać je w celu takiego użytku, wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do takiego korzystania przysługuje danej organizacji radiowej lub telewizyjnej na podstawie ustawy lub odrębnej umowy. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Własną audycją archiwalną, o której mowa w ust. 1, jest audycja wytworzona przez daną organizację radiową lub telewizyjną, na jej zamówienie lub zlecenie, albo w koprodukcji z nią, przed dniem 1 stycznia 2003 r. Art. 213 . Posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego wolno publicznie odtwarzać nadawane w nim utwory wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że ich odtwarzanie następuje na podstawie odrębnej umowy.”;

  5) art. 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 92. Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10, art. 12, art. 18, art. 21–213 , art. 41–45, art. 47–49, art. 52–55, art. 57–59, art. 62–68, art. 71 i art.78.”;

  6) w art. 951 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211–213 .”;

  7) uchyla się rozdziały 12 i 121 .

  Art. 124. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770 i 914) uchyla się art. 67a.

  Art. 125. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) w załączniku do ustawy w części III po ust. 30 dodaje się ust. 30a w brzmieniu: 30a. Zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 10 000 zł

  Art. 126. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) w art. 12 w ust. 1 w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34 w brzmieniu: „34) ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293).”.

  Art. 127. Postępowania administracyjne o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 123, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa.

  Art. 128. Zezwolenia, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 123, zachowują ważność.

  Art. 129. 1. Postępowania administracyjne, o których mowa w art. 1071 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 123, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, wyznaczona na podstawie art. 1071 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 123, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organizacją, o której mowa w art. 47 ust. 3.

  Art. 130. 1. Przepisy art. 47 ust. 2 i 4 nie stanowią podstawy do wypowiedzenia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Porozumienia, o których mowa w art. 47 ust. 2 i 4, organizacje zbiorowego zarządzania zawierają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 131. 1. Komisja Prawa Autorskiego działająca na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Komisją w rozumieniu niniejszej ustawy.
  2. Kadencja Komisji Prawa Autorskiego, której arbitrzy zostali powołani na dotychczasowych zasadach, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
  3. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister rozpoczyna procedurę powoływania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
  4. Postępowania sądowe w sprawach z wniosków, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, oraz odwołań, o których mowa w art. 11017 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 123, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie, które toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  5. Organizacje zbiorowego zarządzania składają wspólny wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń na pobór wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 123, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania arbitrów na podstawie ust. 3. Art. 132. Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2006 r. tracą moc.

  Art. 133. 1. Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życia niniejszej ustawy zachowują ważność.
  2. W terminie miesiąca od dnia powołania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie przewodniczący Komisji wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie podziału stawki wynagrodzeń między poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania w odniesieniu do wspólnych tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spełniają one warunku, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 4.
  3. Do tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, oraz tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie zatwierdzonych w wyniku postępowań toczących się na podstawie art. 131 ust. 4 stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

  Art. 134. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 104 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 123 stosuje się do wykonania obowiązku sprawozdawczego za rok obrotowy:
  1) poprzedzający rok, w którym weszła w życie niniejsza ustawa;
  2) niezakończony w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 135. 1. Tworzy się rejestr.
  2. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 113, składa wniosek o wpis do rejestru, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 136. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 123, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organizacjami zbiorowego zarządzania.

  Art. 137. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister z urzędu wszczyna postępowanie w celu: 1) cofnięcia zezwolenia w zakresie, w jakim: a) w toku dotychczasowej działalności organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o której mowa w art. 104 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 123, na danym polu eksploatacji nie podjęła zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub wykonywała zbiorowe zarządzanie na danym polu eksploatacji w niewielkiej skali, b) w odniesieniu do określonego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych nie istnieje potrzeba zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na danym polu eksploatacji; 2) zmiany zezwolenia w zakresie, w jakim konieczne jest jego dostosowanie do nazw pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy zmienianej w art. 123.
  2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie stwierdzenia reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2.

  Art. 138. 1. W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania zawiadamia sąd rejestrowy o zmianie statutu dostosowującej go do wymagań niniejszej ustawy.
  2. W terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o wpisie zmiany statutu, o którym mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania zwołuje walne zebranie członków w celu wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenia regulaminów, o których mowa w art. 19 pkt 4–8, oraz strategii zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 19 pkt 9. Jeżeli statut przyznaje komisji rewizyjnej kompetencje do zatwierdzenia strategii, o której mowa w art. 19 pkt 9, zatwierdza ona tę strategię, w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru jej członków. Do czasu zatwierdzenia tych dokumentów, do spraw w nich regulowanych organizacja zbiorowego zarządzania stosuje swoje dotychczasowe akty wewnętrzne w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.

  Art. 139. Pierwsze walne zebranie członków na zasadach określonych w art. 20 zwołuje się w pierwszym pełnym roku obrotowym, następującym po roku wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Art. 140. 1. W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania dostosuje stosowane przez siebie warunki zawierania i wypowiadania umów, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, do wymagań niniejszej ustawy, poinformuje uprawnionych, z którymi zawarła taką umowę, o tych warunkach oraz poda te warunki do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
  2. Do dnia dostosowania, o którym mowa w ust. 1, umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, mogą być zawierane i wypowiadane na dotychczasowych warunkach.
  3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu regulaminu repartycji, o którym mowa w art. 19 pkt 4, organizacja zbiorowego zarządzania informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę, na mocy której wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, o zasadach dokonywania potrąceń od przychodów z praw, o których mowa w art. 36 pkt 2 i 4, oraz podaje tę informację do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

  Art. 141. 1. Umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, zawarte przed dniem dostosowania, o którym mowa w art. 140 ust. 1, niespełniające wymagań niniejszej ustawy, zostaną dostosowane do tej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia dostosowania, o którym mowa w art. 140 ust. 1.
  2. Umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niespełniające jej wymagań, zostaną dostosowane do tej ustawy w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

  Art. 142. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Art. 120. 1. W celu realizacji zadań określonych w rozdziałach 2 i 10–12 minister przetwarza dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
  2. W celu wykonywania czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi zgodnie z niniejszą ustawą oraz prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają dane osobowe uprawnionych i użytkowników, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
  3. W celu dokonania podziału i wypłaty przychodów z praw, organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają następujące dane osobowe uprawnionego: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer dowodu osobistego, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, numer rachunku bankowego, kod SWIFT/BIC w przypadku zagranicznego numeru rachunku bankowego, NIP oraz tytuł utworu i udział procentowy w utworze, w szczególności mogą one ujawniać dane osobowe uprawnionych innym organizacjom zbiorowego zarządzania, zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania oraz organizacjom międzynarodowym zajmującym się ochroną praw i interesów uprawnionych.
  4. W celu zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają następujące dane osobowe użytkowników:
  1) imię (imiona), nazwisko, firmę, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP;
  2) dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
  5. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w rozdziałach 5 i 6, użytkownik przetwarza następujące dane osobowe uprawnionych oraz innych użytkowników: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Użytkownicy przetwarzają dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
  6. W celu, o którym mowa w art. 48, dane osobowe, o których mowa w ust. 4, przetwarzają:
  1) organizacje zbiorowego zarządzania;
  2) podmioty udzielające informacji lub udostępniające dokumenty, o których mowa w art. 48.

  Art. 121. 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 120 ust. 1, ogranicza się stosowanie przepisów art. 12 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.
  2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 120 ust. 1, przepisu art. 14 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w rozdziałach 2 i 10–12.
  3. Przepisu art. 34 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu i ogłosi go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
  4. Administrator ogłasza ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra. 
  5. Dane osobowe, o których mowa w art. 120, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym przetwarzaniu ich niezgodnie z przepisami prawa oraz nadużyciom przy ich przetwarzaniu i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji albo wykonania:
  1) zadań, o których mowa w rozdziałach 2 i 10–12, przez ministra;
  2) czynności, o których mowa w art. 120 ust. 2–4, przez organizację zbiorowego zarządzania;
  3) obowiązków, o których mowa w rozdziałach 5 i 6, przez użytkownika;
  4) celu, o którym mowa w art. 48, przez organizacje zbiorowego zarządzania i podmioty udzielające informacji lub udostępniające dokumenty, o których mowa w art. 48.
  6. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 5, polegają co najmniej na:
  1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora;
  2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

  Art. 113. Zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych przez niezależny podmiot zarządzający jest działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), i wymaga wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, zwanego dalej „rejestrem”.

  Art. 114. Warunkami wykonywania działalności, o której mowa w art. 113, są:
  1) publiczne udostępnienie przez niezależny podmiot zarządzający na swojej stronie internetowej i bieżące aktualizowanie podstawowych informacji dotyczących jego działalności obejmujących:
  a) statut, o ile jego posiadanie jest wymagane przepisami prawa,
  b) warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami,
  c) wzory standardowych umów licencyjnych,
  d) standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami,
  e) zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów,
  f) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
  g) pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami,
  h) kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
  i) terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113; 2) posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.

  Art. 115. 1. Organem prowadzącym rejestr jest minister. 
  2. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego, który zawiera:
  1) firmę niezależnego podmiotu zarządzającego oraz jego siedzibę i adres;
  2) formę prawną niezależnego podmiotu zarządzającego i numer w rejestrze przedsiębiorców albo innym właściwym rejestrze;
  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
  5) pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami;
  6) kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
  7) terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113. 3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru niezależny podmiot zarządzający składa na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”.
  4. Klauzula, o której mowa w ust. 3, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera również:
  1) firmę niezależnego podmiotu zarządzającego, jego siedzibę i adres;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania niezależnego podmiotu zarządzającego wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
  6. Wpis do rejestru obejmuje dane określone w ust. 2.
  7. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

  Art. 116. 1. Do niezależnych podmiotów zarządzających stosuje się przepisy art. 45 ust. 3, ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 5, art. 51 ust. 1, art. 87 oraz art. 89.
  2. Informacje przekazywane użytkownikowi przez niezależny podmiot zarządzający na podstawie art. 45 ust. 3 obejmują w szczególności listę utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których ma dotyczyć umowa.
  3. W razie naruszenia przez niezależny podmiot zarządzający obowiązków wynikających z ust. 1 lub 2 uprawniony albo użytkownik może żądać zobowiązania tego podmiotu do ich wykonania przez sąd.

  Art. 117. 1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 113, przez niezależny podmiot zarządzający, w przypadku gdy:
  1) niezależny podmiot zarządzający złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym;
  2) niezależny podmiot zarządzający nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności, o której mowa w art. 113, w wyznaczonym przez ministra terminie;
  3) stwierdzi rażące naruszenie przez niezależny podmiot zarządzający warunków wymaganych do wykonywania działalności, o której mowa w art. 113.
  2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  Art. 118. Minister wykreśla wpis z rejestru:
  1) na wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego;
  2) z urzędu w przypadku:
  a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności, 
  b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

  Art. 119. 1. Każda zainteresowana osoba może zawiadomić ministra o działaniach lub okolicznościach uzasadniających w ocenie zawiadamiającego podjęcie wobec niezależnego podmiotu zarządzającego czynności kontrolnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister działa z urzędu.

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław