Rozdział 8 - Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze organizacji zbiorowego zarządzania

  Art. 87. Organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku udostępnia uprawnionemu, na rzecz którego dokonała podziału lub wypłaty przychodów z praw, informacje dotyczące wykonywanego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za dany okres, obejmujące co najmniej:
  1) dane kontaktowe uprawnionego: imię, nazwisko, pseudonim lub nazwę oraz adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, które za zgodą uprawnionego może wykorzystywać, aby go ustalić i odnaleźć – celem ich aktualizacji;
  2) wysokość przychodów z praw należnych uprawnionemu;
  3) wysokość przychodów z praw wypłaconych uprawnionemu z tytułu korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na poszczególnych polach eksploatacji; 4) okres, za który dokonano podziału lub wypłaty przychodów z praw, chyba że z obiektywnych przyczyn związanych ze zgłaszaniem wykorzystania praw przez użytkowników organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie udostępnić tych informacji;
  5) wysokość potrąceń dokonanych na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  6) wysokość potrąceń dokonanych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
  7) wysokość przychodów z praw należnych uprawnionemu, które nie zostały jeszcze wypłacone do końca danego okresu.

  Art. 88. Organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku udostępnia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej organizacji zbiorowego zarządzania, której prawami zbiorowo zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, informacje dotyczące wykonywanego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za dany okres, obejmujące co najmniej:
  1) wysokość przychodów z praw należnych danej organizacji zbiorowego zarządzania;
  2) wysokość przychodów z praw wypłaconych danej organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na poszczególnych polach eksploatacji;
  3) wysokość przychodów z praw należnych danej organizacji zbiorowego zarządzania, które nie zostały jeszcze wypłacone do końca danego okresu;
  4) wysokość potrąceń dokonanych na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  5) wysokość potrąceń dokonanych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
  6) udzielone licencje oraz licencje, których udzielenia odmówiono, w odniesieniu do praw objętych umową o reprezentacji;
  7) uchwały przyjęte przez walne zebranie członków, o ile mają one znaczenie dla zbiorowego zarządzania prawami objętymi umową o reprezentacji.

  Art. 89. Organizacja zbiorowego zarządzania, na należycie uzasadniony wniosek uprawnionego, użytkownika lub organizacji zbiorowego zarządzania, której prawami zbiorowo zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, udostępnia bez zbędnej zwłoki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co najmniej informacje w zakresie:
  1) utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, którymi zbiorowo zarządza na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub umowy o reprezentacji, a jeżeli z obiektywnych przyczyn nie jest to możliwe, rodzajach utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, którymi zbiorowo zarządza na tych podstawach;
  2) pól eksploatacji oraz terytoriów, których ten zarząd dotyczy.

  Art. 90. Organizacja zbiorowego zarządzania publikuje na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje podstawowe informacje dotyczące jej działalności, w tym co najmniej:
  1) statut;
  2) warunki i sposób nabywania oraz utraty członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania;
  3) warunki zawierania i wypowiadania umowy o zbiorowe zarządzanie, o ile nie są ujęte w statucie;
  4) wzory standardowych umów licencyjnych;
  5) zatwierdzone tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz pozostałe standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami;
  6) wykaz osób kierujących działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, zawierający imię, nazwisko i funkcję każdej z tych osób;
  7) regulaminy, o których mowa w art. 19 pkt 4 i 5;
  8) wykaz zawartych umów o reprezentacji ze wskazaniem stron, przedmiotu umowy, daty jej zawarcia oraz okresu jej obowiązywania;
  9) informację o procedurze rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 94, możliwości rozwiązywania sporów w drodze postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 1, oraz możliwości poddania sporu z organizacją zbiorowego zarządzania pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub, za jej zgodą, sądu polubownego zgodnie z częścią piątą ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

  Art. 91. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie z działalności za każdy rok obrotowy.
  2. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera:
  1) sprawozdanie podstawowe;
  2) sprawozdanie finansowe;
  3) sprawozdanie z wykorzystania potrąceń, o których mowa w art. 36 pkt 4.
  3. Dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, dotyczące przychodów z praw, dokonanych od nich potrąceń, kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych
  usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych oraz środków przeznaczonych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, wynikają z ewidencji księgowej.
  4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
  5. W wyniku przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 4, biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398), w którym dodatkowo zawiera informację, czy dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, zostały przedstawione zgodnie z wymogiem określonym w ust. 3 oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 92.
  6. Organizacja zbiorowego zarządzania przekazuje ministrowi zatwierdzone roczne sprawozdanie z działalności, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w ust. 5, oraz podaje je do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego. Dokumenty te pozostają publicznie dostępne na stronie internetowej organizacji zbiorowego zarządzania.

  Art. 92. Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3, zawierający w szczególności informacje, o których mowa w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 72), zwanej dalej „dyrektywą 2014/26/UE”, uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez tę organizację jej celów statutowych.

  Art. 93. 1. Do organizacji zbiorowego zarządzania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyłączeniem art. 2 ust. 5 tej ustawy.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 2, zawiera również rachunek przepływów pieniężnych.

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław