Rozdział 12 - Niezależne podmioty zarządzające

  Art. 113. Zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych przez niezależny podmiot zarządzający jest działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), i wymaga wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, zwanego dalej „rejestrem”.

  Art. 114. Warunkami wykonywania działalności, o której mowa w art. 113, są:
  1) publiczne udostępnienie przez niezależny podmiot zarządzający na swojej stronie internetowej i bieżące aktualizowanie podstawowych informacji dotyczących jego działalności obejmujących:
  a) statut, o ile jego posiadanie jest wymagane przepisami prawa,
  b) warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami,
  c) wzory standardowych umów licencyjnych,
  d) standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami,
  e) zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów,
  f) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
  g) pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami,
  h) kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
  i) terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113; 2) posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.

  Art. 115. 1. Organem prowadzącym rejestr jest minister. 
  2. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego, który zawiera:
  1) firmę niezależnego podmiotu zarządzającego oraz jego siedzibę i adres;
  2) formę prawną niezależnego podmiotu zarządzającego i numer w rejestrze przedsiębiorców albo innym właściwym rejestrze;
  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
  5) pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami;
  6) kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
  7) terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113. 3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru niezależny podmiot zarządzający składa na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”.
  4. Klauzula, o której mowa w ust. 3, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera również:
  1) firmę niezależnego podmiotu zarządzającego, jego siedzibę i adres;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania niezależnego podmiotu zarządzającego wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
  6. Wpis do rejestru obejmuje dane określone w ust. 2.
  7. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

  Art. 116. 1. Do niezależnych podmiotów zarządzających stosuje się przepisy art. 45 ust. 3, ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 5, art. 51 ust. 1, art. 87 oraz art. 89.
  2. Informacje przekazywane użytkownikowi przez niezależny podmiot zarządzający na podstawie art. 45 ust. 3 obejmują w szczególności listę utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których ma dotyczyć umowa.
  3. W razie naruszenia przez niezależny podmiot zarządzający obowiązków wynikających z ust. 1 lub 2 uprawniony albo użytkownik może żądać zobowiązania tego podmiotu do ich wykonania przez sąd.

  Art. 117. 1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 113, przez niezależny podmiot zarządzający, w przypadku gdy:
  1) niezależny podmiot zarządzający złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym;
  2) niezależny podmiot zarządzający nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności, o której mowa w art. 113, w wyznaczonym przez ministra terminie;
  3) stwierdzi rażące naruszenie przez niezależny podmiot zarządzający warunków wymaganych do wykonywania działalności, o której mowa w art. 113.
  2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  Art. 118. Minister wykreśla wpis z rejestru:
  1) na wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego;
  2) z urzędu w przypadku:
  a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności, 
  b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

  Art. 119. 1. Każda zainteresowana osoba może zawiadomić ministra o działaniach lub okolicznościach uzasadniających w ocenie zawiadamiającego podjęcie wobec niezależnego podmiotu zarządzającego czynności kontrolnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister działa z urzędu.

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław