Rozdział 10 - Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania

  Art. 96. 1. Organem nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania jest minister.
  2. W ramach sprawowanego nadzoru minister działa z urzędu.
  3. Nadzór ministra nie obejmuje terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia posiadającego zezwolenie, jeżeli nie wykonują one czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  Art. 97. Celem nadzoru jest zapewnienie należytego wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w zakresie:
  1) zgodności działalności organizacji zbiorowego zarządzania z przepisami prawa, zezwoleniem oraz postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania;
  2) skutecznego funkcjonowania systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
  3) prawidłowego i terminowego podziału przychodów z praw i ich wypłaty uprawnionym;
  4) uzasadnionego poziomu potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  Art. 98. 1. W ramach sprawowanego nadzoru minister może:
  1) wezwać organizację zbiorowego zarządzania do przekazania w wyznaczonym terminie określonych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji celu nadzoru, o którym mowa w art. 97;
  2) zażądać okresowego przekazywania przez organizację zbiorowego zarządzania określonych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub ustalenia, że zaistniałe uchybienia zostały usunięte;
  3) wydawać organizacji zbiorowego zarządzania zalecenia, w szczególności w zakresie:
  a) zapewnienia zgodności działalności organizacji zbiorowego zarządzania z przepisami prawa, zezwoleniem oraz postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania,
  b) podjęcia przez organizację zbiorowego zarządzania środków koniecznych do prawidłowej realizacji obowiązków w zakresie poboru, podziału lub wypłaty przychodów z praw,
  c) opracowania i stosowania procedur, które zapewnią należytą realizację obowiązków dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
  d) podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów uprawnionych lub użytkowników;
  4) prowadzić uzgodnienia w sprawach spornych między organizacjami zbiorowego zarządzania, w szczególności dotyczących zasad ich wspólnego działania, o którym mowa w art. 47 ust. 2 i 4.
  2. Wezwania, żądania i zalecenia, o których mowa w ust. 1, zawierają pisemne uzasadnienie, wskazujące ich cel i zakres.

  Art. 99. 1. Minister, mając w szczególności na uwadze ochronę interesów uprawnionych, może wydawać wszystkim organizacjom zbiorowego zarządzania rekomendacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
  2. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1, zawierają pisemne uzasadnienie, wskazujące ich cel i zakres.

  Art. 100. 1. Minister może przeprowadzić kontrolę w siedzibie organizacji zbiorowego zarządzania lub jej terenowych jednostek organizacyjnych, jeżeli wykonują one czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
  2. Kontrolę przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092).

  Art. 101. W przypadku rażącego opóźnienia wypłat przychodów z praw minister może nakazać organizacji zbiorowego zarządzania opracowanie i wykonanie w wyznaczonym terminie planu podziału i wypłaty uprawnionym pobranych przez nią przychodów z praw.

  Art. 102. Sąd na wniosek ministra lub prokuratora może uchylić niezgodną z przepisami prawa lub statutem uchwałę organizacji zbiorowego zarządzania.

  Art. 103. 1. W razie stwierdzenia, że organizacja zbiorowego zarządzania działa z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy nakładających na nią obowiązki, zezwolenia, statutu lub innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania, nie wykonuje należycie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, nieprawidłowo wykonuje obowiązek przekazywania informacji lub dokumentów, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 lub 2, utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 100, nie wykonuje wydanych w jej wyniku zaleceń lub nie wykonała w wyznaczonym terminie nakazu, o którym mowa w art. 101, minister może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu organizacji zbiorowego zarządzania do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie: 1) wystąpić do organizacji zbiorowego zarządzania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub komisji rewizyjnej odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości;
  2) nałożyć na osobę, o której mowa w pkt 1, karę pieniężną do wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 ust. 11;
  3) nałożyć na organizację zbiorowego zarządzania karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł;
  4) cofnąć zezwolenie w części;
  5) cofnąć zezwolenie w całości.
  2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, minister uwzględnia także sytuację finansową organizacji zbiorowego zarządzania.
  3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, mogą być stosowane łącznie, przy czym kary pieniężne mogą być stosowane wielokrotnie w przypadku, gdy uchybienie nie zostało usunięte pomimo nałożenia tych kar.
  4. Zastosowanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, następuje w drodze decyzji.
  5. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej określa termin i sposób uiszczenia kary pieniężnej.
  6. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być uiszczona z przychodów z praw podlegających podziałowi lub podzielonych między uprawnionych. 7. Ostateczna decyzja o cofnięciu zezwolenia w całości albo części podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.

  Art. 104. 1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią przychód Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723).
  2. Należności z tytułu kar pieniężnych podlegają egzekucji w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.4) ).

  Art. 105. Do decyzji, o których mowa w art. 103, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 189k tej ustawy.

  Art. 106. Każda zainteresowana osoba może zawiadomić ministra o działaniach lub okolicznościach uzasadniających w ocenie zawiadamiającego podjęcie czynności nadzorczych w stosunku do organizacji zbiorowego zarządzania. Minister informuje zawiadamiającego o czynnościach podjętych w wyniku zawiadomienia.

  Art. 107. 1. W celu wykonania zadań wynikających z niniejszej ustawy minister współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym odpowiedzialnymi za nadzór nad zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz innymi podmiotami, w szczególności z:
  1) Komisją Europejską;
  2) zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich międzynarodowymi zrzeszeniami.
  2. Minister na należycie uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym odpowiedzialnego za nadzór nad zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania udziela bez zbędnej zwłoki informacji istotnych dla stosowania przepisów prawa wdrażających dyrektywę 2014/26/UE, w szczególności dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Minister na należycie uzasadniony wniosek organu, o którym mowa w ust. 2, o podjęcie odpowiednich działań wobec organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i naruszającej przepisy niniejszej ustawy udziela zawierającej uzasadnienie odpowiedzi o podjętych działaniach w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu wniosku.
  4. Minister może zwrócić się do organu, o którym mowa w ust. 2, z należycie uzasadnionym wnioskiem o:
  1) udzielenie informacji istotnych dla stosowania przepisów prawa wdrażających dyrektywę 2014/26/UE, w szczególności dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2) podjęcie odpowiednich działań wobec organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i naruszającej przepisy prawa wdrażające dyrektywę 2014/26/UE.
  5. Minister może zawierać z organami, o których mowa w ust. 2, porozumienia o współpracy ułatwiającej wykonywanie przez niego nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania.

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław