Rozdział 7 - Komisja

  Oddział 1
  Przepisy ogólne

  Art. 64. 1. Do zadań Komisji należy:
  1) rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  2) rozwiązywanie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1;
  3) rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  4) rozwiązywanie sporów w przypadku, gdy pomimo negocjacji, o których mowa w art. 45 ust. 5, umowa nie została zawarta.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań przed Komisją, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650). Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do Komisji jest minister.
  3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań przed Komisją, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.3) ) o mediacji.

  Art. 65. 1. Komisja składa się z dwudziestu arbitrów powoływanych spośród kandydatów, o których mowa w art. 66 ust. 2.
  2. Kadencja Komisji trwa 5 lat.

  Art. 66. 1. Minister ogłasza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego, nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji Komisji, informację o rozpoczęciu procedury powoływania arbitrów i wyznacza termin do przedstawiania kandydatów, nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.
  2. Kandydatów na arbitrów przedstawiają:
  1) organizacje zbiorowego zarządzania;
  2) stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców lub producentów;
  3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  4) organizacje radiowe lub telewizyjne.
  3. Kandydat na arbitra posiada odpowiednią wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz:
  1) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych lub
  2) jest wpisany na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców inwestycyjnych lub do rejestru biegłych rewidentów.
  4. Arbitrem nie może być osoba:
  1) pełniąca funkcję w organie podmiotu, o którym mowa w ust. 2;
  2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub w stosunku do której orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
  5. Zgłoszenie kandydata na arbitra zawiera jego życiorys dokumentujący posiadaną wiedzę i doświadczenie, o których mowa w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz pisemne oświadczenie o:
  1) wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2) stosunkach prawnych łączących go z podmiotami, o których mowa w ust. 2, w okresie 5 lat przed dniem złożenia oświadczenia;
  3) spełnianiu przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2;
  4) braku przesłanek określonych w ust. 4.
  6. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, minister wzywa zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.
  7. W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4, arbiter niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, składa ponownie oświadczenie.
  8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4 i ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Art. 67. 1. Minister powołuje do Komisji dziesięciu arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dziesięciu arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 3 i 4.
  2. Minister w przypadku przedstawienia jako kandydata na arbitra osoby, która już pełniła funkcję arbitra, bierze również pod uwagę dotychczasowe wypełnienie przez nią tej funkcji.
  3. Jeżeli liczba kandydatów przedstawionych na podstawie art. 66 ust. 2, spełniających wymagania określone w art. 66 ust. 3–5, jest niewystarczająca do powołania arbitrów zgodnie z ust. 1, minister powołuje do Komisji inne osoby spełniające te wymagania.

  Art. 68. 1. Arbiter w pełnieniu swojej funkcji jest niezależny.
  2. Arbiter nie może bez ważnej przyczyny odmówić udziału w pracach zespołu orzekającego.

  Art. 69. 1. Przed upływem kadencji Komisji mandat arbitra wygasa w przypadku jego śmierci albo odwołania.
  2. Arbitra odwołuje minister w przypadku:
  1) zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra;
  2) uchylania się od pełnienia funkcji arbitra;
  3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  4) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji arbitra, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
  5) niespełniania przesłanek określonych w art. 66 ust. 3 pkt 1 lub 2;
  6) objęcia funkcji w organie podmiotu, o którym mowa w art. 66 ust. 2.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister powołuje nowego arbitra, na zasadach określonych w art. 66 i art. 67, na okres do końca kadencji Komisji.
  4. W przypadku gdy arbiter, o którym mowa w ust. 1, był członkiem zespołu orzekającego, nowy członek zespołu orzekającego jest wyznaczany albo wybierany w trybie art. 75 ust. 2–4. Bieg terminów, o których mowa w art. 75 ust. 2 i 4, rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

  Art. 70. Minister ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego imiona i nazwiska arbitrów wchodzących w skład Komisji oraz informacje o wygaśnięciu mandatu arbitra i powołaniu nowego arbitra.

  Art. 71. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w terminie 14 dni od dnia jej powołania.
  2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi minister. Na posiedzeniu tym arbitrzy dokonują wyboru przewodniczącego Komisji ze swojego grona.
  3. Wybór przewodniczącego Komisji jest dokonywany większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 16 arbitrów.
  4. W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego Komisji na pierwszym posiedzeniu Komisji, przewodniczącego Komisji powołuje minister, w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Komisji.
  5. Wniosek o odwołanie arbitra z funkcji przewodniczącego Komisji, ze wskazaniem kandydata na to stanowisko, może złożyć co najmniej siedmiu arbitrów lub minister. 6. Przewodniczący Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, zwołuje posiedzenie Komisji, na którym wniosek poddaje się pod głosowanie na zasadach określonych w ust. 3.
  7. Minister odwołuje przewodniczącego Komisji w przypadku uchylania się od pełnienia tej funkcji lub niezdolności uniemożliwiającej jej pełnienie trwającej dłużej niż 2 miesiące lub zrzeczenia się pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji. Do wyboru nowego przewodniczącego Komisji stosuje się przepisy ust. 2–4.
  8. Do zadań przewodniczącego Komisji należy reprezentowanie Komisji i organizacja jej pracy, w tym:
  1) zwoływanie posiedzeń Komisji;
  2) wyznaczanie lub odwoływanie członków zespołów orzekających na zasadach określonych w art. 75 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 79;
  3) wyznaczanie mediatorów na zasadach określonych w art. 85 ust. 3;
  4) zwoływanie pierwszego posiedzenia zespołu orzekającego;
  5) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 64–66 i art. 261 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, oraz przekazywanie sprawy do rozpoznania przez właściwy zespół orzekający;
  6) przekazywanie ministrowi orzeczeń kończących postępowanie do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
  9. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra.  10. Przewodniczący Komisji nie może być członkiem zespołu orzekającego.
  11. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra.

  Art. 72. 1. Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w obecności co najmniej 2/3 ich składów.
  2. Orzeczenia są wydawane w formie decyzji albo postanowień.
  3. Orzeczenia zapadają większością głosów zespołu orzekającego.
  4. Orzeczenia kończące postępowanie zapadają w obecności całego składu zespołu orzekającego.
  5. Orzeczenia kończące postępowanie doręcza się z urzędu stronom oraz uczestnikom postępowania wraz z uzasadnieniem.

  Art. 73. 1. Członkom zespołów orzekających za wydanie orzeczenia kończącego postępowanie przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
  1) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 ust. 11 – w sprawach o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  2) 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 ust. 11 – w sprawach o uzupełnienie, sprostowanie oraz wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia.
  2. Przewodniczącemu zespołu orzekającego przysługuje wynagrodzenie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia należnego członkowi zespołu orzekającego w sprawach, o których mowa w ust. 1, wypłacane po sporządzeniu uzasadnienia orzeczenia kończącego postępowanie.
  3. W przypadku umorzenia postępowania wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują w połowie wysokości.
  4. W przypadkach, o których mowa w art. 69 ust. 4 i art. 75 ust. 6, wynagrodzenie jest wypłacane członkom zespołu orzekającego proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których brali udział.
  5. Za udział w postępowaniu mediacyjnym w sprawach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2–4, mediatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 ust. 11, wypłacane po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
  6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, są wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra.

  Art. 74. 1. Wniosek w sprawie należącej do właściwości Komisji podlega opłacie w wysokości:
  1) sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 ust. 11 – w sprawach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1;
  2) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 ust. 11 – w sprawach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2–4, oraz o wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia.
  2. Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy ministra.
  3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
  4. Nie pobiera się opłat od wniosków o uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia.


  Oddział 2
  Zatwierdzanie i zmiana zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych

  Art. 75. 1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający w składzie trzyosobowym.
  2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji wyznacza spośród arbitrów do zespołu orzekającego arbitra przedstawionego przez podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz arbitra przedstawionego przez podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 3 i 4. 3. Arbitrzy, wyznaczeni zgodnie z ust. 2, dokonują na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego Komisji wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego spośród arbitrów. 
  4. Jeżeli arbitrzy nie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on wyznaczony przez przewodniczącego Komisji.
  5. Przy wyznaczaniu przewodniczącego i pozostałych członków zespołu orzekającego przewodniczący Komisji dokonuje oceny ich bezstronności, biorąc pod uwagę treść oświadczeń, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2.
  6. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed upływem kadencji Komisji są kontynuowane przez zespoły orzekające nowej kadencji powołane w trybie ust. 2–4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się od dnia powołania przewodniczącego Komisji nowej kadencji. Rozstrzygnięcia podjęte przez zespół orzekający poprzedniej kadencji zachowują ważność.

  Art. 76. 1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych składa organizacja zbiorowego zarządzania. Wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych może być złożony wspólnie przez kilka organizacji zbiorowego zarządzania.
  2. Organizacje zbiorowego zarządzania, których zezwolenia obejmują zbiorowe zarządzanie prawami tej samej kategorii uprawnionych do tego samego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym samym polu eksploatacji, są obowiązane do złożenia w tym zakresie wspólnego wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym polu eksploatacji.
  3. Organizacje zbiorowego zarządzania, których zezwolenia obejmują pola eksploatacji odtwarzanie oraz pobór wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są obowiązane do złożenia wspólnego wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na każdym z tych pól eksploatacji.
  4. W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, wnioskodawcy wnoszą opłatę jak od jednego wniosku, w równych częściach.

  Art. 77. 1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zawiera:
  1) pola eksploatacji, których dotyczy tabela wynagrodzeń;
  2) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy tabela wynagrodzeń;
  3) kategorie uprawnionych, na rzecz których działa wnioskodawca;
  4) wysokość stawek wynagrodzeń, a w przypadku wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń – wysokość stawek wynagrodzeń przysługujących poszczególnym kategoriom uprawnionych wraz z ich podziałem na poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania;
  5) uzasadnienie wysokości poszczególnych stawek, ze wskazaniem sposobu ich obliczenia.
  2. Organizacja zbiorowego zarządzania we wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przedstawia niższe stawki wynagrodzeń obowiązujące podmioty prowadzące działalność kulturalną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.

  Art. 78. 1. W postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stroną jest wnioskodawca. 2. Organizacją społeczną uczestniczącą w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na prawach strony jest:
  1) organizacja zbiorowego zarządzania posiadająca zezwolenie na polach eksploatacji, których dotyczy wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń,
  2) organizacja społeczna zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji, których dotyczy wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń – jeżeli w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu orzekającego, zgodnie z ust. 3, złoży żądanie dopuszczenia jej do udziału w tym postępowaniu.
  3. Przewodniczący zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru albo wyznaczenia, ogłasza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i informuje organizacje społeczne, o których mowa w ust. 2, o możliwości występowania z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.
  4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przysługuje zażalenie do ministra.

  Art. 79. Minister, uznając za uzasadnione ponaglenie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zobowiązuje przewodniczącego Komisji do odwołania członków zespołu orzekającego i powołania w ich miejsce nowych członków zespołu orzekającego. Przepisy art. 75 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

  Art. 80. 1. Zespół orzekający w drodze decyzji:
  1) zatwierdza w całości albo części tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  2) odmawia zatwierdzenia w całości albo części tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  3) zmienia i zatwierdza zmienioną w całości albo części tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.
  2. Wydając decyzję, zespół orzekający bierze pod uwagę:
  1) kryteria określone w art. 44 ust. 2;
  2) ogólne obciążenie podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji;
  3) uzasadniony interes społeczny.
  3. Zatwierdzona tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zawiera stawki wynagrodzeń określone kwotowo albo procentowo.
  4. Przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi orzeczenie kończące postępowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, a minister ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
  5. Minister do dnia 15 marca każdego roku dokonuje waloryzacji określonych kwotowo stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok, zaokrąglając w górę do 1 gr, i ogłasza tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych uwzględniającą tak zwaloryzowane stawki wynagrodzeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
  6. Zwaloryzowane stawki, o których mowa w ust. 5, stosuje się od dnia 1 kwietnia danego roku.

  Art. 81. 1. Stawki określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stosuje się w umowach, których stroną jest organizacja zbiorowego zarządzania posiadająca takie zatwierdzone tabele.
  2. W umowach, o których mowa w ust. 1, postanowienia umowne określające wynagrodzenie inne, niż wynikałoby to z zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

  Art. 82. 1. Od decyzji Komisji w przedmiocie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych służy odwołanie do ministra.
  2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie ogłasza informację o wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.

  Art. 83. 1. Minister w wyniku rozpoznania odwołania, o którym mowa w art. 82 ust. 1, wydaje decyzję, w której:
  1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie zatwierdza tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo odmawia jej zatwierdzenia albo, uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  3) umarza postępowanie odwoławcze.
  2. Minister może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, minister wskazuje okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
  3. Ponownego rozpatrzenia sprawy dokonuje zespół orzekający w innym składzie.

  Art. 84. 1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności stanowiących podstawę decyzji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, wniosek o zmianę tabeli składa wnioskodawca, który złożył wniosek o jej zatwierdzenie. Do wniosku stosuje się przepis art. 77.
  2. Jeżeli udzielenie nowego zezwolenia albo zmiana lub cofnięcie zezwolenia powoduje konieczność dokonania podziału stawki wynagrodzeń między poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania lub jego modyfikacji, przewodniczący Komisji na wniosek organizacji zbiorowego zarządzania, która ma w tym interes prawny, wszczyna postępowanie w przedmiocie zmiany tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w koniecznym zakresie.
  3. Do postępowania w sprawie zmiany zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zatwierdzania tabel wynagrodzeń.


  Oddział 3
  Postępowanie mediacyjne i sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia

  Art. 85. 1. Bez uszczerbku dla dopuszczalności drogi sądowej spory w sprawach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2–4, mogą być rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego.
  2. Postępowanie mediacyjne prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo wniosku o mediację, który przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie drugiej stronie.
  3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o mediację druga strona nie zgłosi sprzeciwu, przewodniczący Komisji wzywa obie strony do wybrania mediatora z listy arbitrów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia im wezwania. Jeżeli w tym terminie strony nie wybiorą mediatora, przewodniczący Komisji niezwłocznie go wyznacza.
  4. Mediator może przedstawiać stronom propozycje ugody. Jeżeli żadna ze stron w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia propozycji ugody nie zgłosi mediatorowi pisemnego sprzeciwu wraz z uzasadnieniem, ugodę uważa się za zawartą.
  5. Sąd w sprawie, która miała być przedmiotem postępowania mediacyjnego, może obciążyć stronę niezależnie od wyniku tej sprawy obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania cywilnego, jeżeli odmowa poddania się postępowaniu mediacyjnemu była oczywiście niezasadna.

  Art. 86. Sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia rozpatruje zespół orzekający w składzie, który wydał orzeczenie w sprawie. Jeżeli rozpatrzenie sprawy w tym składzie jest niemożliwe, przewodniczący Komisji wyznacza nowy zespół orzekający na zasadach, o których mowa w art. 75 ust. 2–5. Przepis art. 75 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław