Rozdział 11 - Cofnięcie zezwolenia

  Art. 108. Cofnięcie zezwolenia następuje z urzędu na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 albo 5 lub art. 112 ust. 1, lub na wniosek organizacji zbiorowego zarządzania, której zezwolenia ten wniosek dotyczy.

  Art. 109. 1. W decyzji o cofnięciu zezwolenia minister nakłada obowiązek:
  1) podziału przychodów z praw i wypłaty przychodów z praw należnych uprawnionym w wyznaczonym terminie lub 
  2) przekazania, w wyznaczonym terminie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, przychodów z praw należnych uprawnionym innej organizacji zbiorowego zarządzania, za jej uprzednią zgodą i w zakresie, w jakim jest ona upoważniona do reprezentowania danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym samym polu eksploatacji, wraz z dokumentacją potrzebną do podziału i wypłaty tych środków, lub
  3) złożenia podzielonych przychodów z praw po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, do depozytu sądowego, lub
  4) przekazania po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, niepodzielonych przychodów z praw na Fundusz Promocji Kultury.
  2. Wobec stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, do czasu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 36–42, art. 59 i rozdziałów 8–10.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisu art. 69311 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

  Art. 110. Stowarzyszenie, któremu cofnięto zezwolenie:
  1) informuje swoich członków, uprawnionych reprezentowanych na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, organizacje zbiorowego zarządzania, z którymi zawarło umowy o reprezentacji, oraz użytkowników, z którymi zawarło umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, o treści decyzji, o której mowa w art. 109 ust. 1, oraz jej skutkach;
  2) zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania wobec stowarzyszenia roszczeń o wypłatę przychodów z praw przez uprawnionych oraz treści decyzji, o której mowa w art. 109 ust. 1.

  Art. 111. Członkowie zarządu stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, odpowiadają solidarnie ze stowarzyszeniem wobec uprawnionych za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z przepisami prawa, postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania oraz treścią decyzji, o której mowa w art. 109 ust. 1, chyba że nie ponoszą winy.

  Art. 112. 1. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia posiadającego zezwolenie, minister z urzędu je cofa.
  2. Likwidacja stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, nie ulega zakończeniu do czasu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 109 ust. 1.


  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław