Regulamin

  REGULAMIN SERWISU PRAWOAUTORA.PL

   § 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Janusza Dzikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Dzikowski, Plac Świętojański 1, 54-076 Wrocław, NIP 894-291-19-41; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: prawoautora.pl.
  2. Użyte w Regulaminie sformułowania i zwroty oznaczają:

              Portal – strona internetowa umieszczona na domenie www.prawoautora.pl

              Usługodawca – Janusz Dzikowski;

              Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi  świadczonej drogą                      elektroniczną.

              Usługa – usługa świadczona za pośrednictwem Portalu PrawoAutora.pl, która wykonywana jest bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego;

             Regulamin – oznacza niniejszy tekst regulaminu, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

             Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

             Formularz - interfejs będący elementem Serwisu służący do przesłania wiadomości mailowej, zawierającej dane osobowe Usługobiorcy.

  1. Rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu PrawoAutora.pl oznacza akceptację przez Usługobiorcę wszelkich postanowień Regulaminu. Nie jest wymagane sporządzenie umowy.

   § 2. Rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę

  1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  2. Dostęp do treści – polegająca na swobodnym dostępie do wszelkich opublikowanych materiałów na Portalu;
  3. Formularz kontaktowy – polegająca na możliwości przesłania wiadomości mailowej za pośrednictwem Formularza.
  4. Zasady korzystania z usługi „Dostęp do treści”:
  5. Użytkownik może bezpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami zawartymi na Portalu;
  6. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie informacje umieszczone na Portalu PrawoAutora.pl mają charakter jedynie obrazowy, w formie niewiążącej autorskiej propozycji interpretacji przepisów i nie stanowią porady prawnej. W rezultacie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane zastosowaniem treści i informacji zawartych na stronie PrawoAutora.pl przez Usługobiorcę.
  7. Zasady korzystania z usługi „Formularz Kontaktowy”.
  8. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. Ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę za podanie danych nieprawdziwych.
  9. Formularz nie umożliwia przesyłania plików w formie załącznika do wiadomości mailowej.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia Zapytania bez odpowiedzi bez podania przyczyny.
  11. Kliknięcie „Wyślij” skutkuje przesłaniem informacji zawartych w Formularzu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz kopii potwierdzenia wysłania wiadomości do Usługobiorcy na adres wskazany w Formularzu.

   § 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

  1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookies, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do Serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.

   § 4. Prawa autorskie i prawa pokrewne

  1. Wszelkie elementy Portalu są objęte ochroną prawnoautorską Usługodawcy lub osób trzecich, stanowią bowiem utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie jedynie do korzystania z treści umieszczonych na stronie PrawoAutora.pl w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Sentencje orzeczeń sądowych pochodzą ze strony sn.pl. i stanowią autorski wybór właściciela serwisu PrawoAutora.pl.
  4. Zawarte na stronie PrawoAutora.pl fragmenty aktów prawnych są aktualizowane co pewien czas, w związku z czym Usługodawca nie daje gwarancji ich aktualności i nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. W celu zasięgnięcia informacji o aktualnym stanie prawnym Usługobiorca powinien wysłać prośbę o opinię prawną w tym zakresie.
  5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie nie stanowią porady prawnej, są one jedynie niewiążącą autorską propozycją wykładni przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie informacji zawartych na Portalu przez Usługobiorcę.
  6. Treści zawarte w Portalu nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  7. Na stronie głównej wykorzystano fotografię maszyny do pisania autorstwa RAWPIXEL - użytkownika serwisu Pixabay.com, w ramach licencji tego serwisu.
  8. Na stronie głównej wykorzystano grafiki notatnika i ołówka na licencji serwisu Pixabay.com. 

  § 5. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu PrawoAutora.pl, zapewniający poprawność jego działania. Niemniej jednak Usługodawca nie udziela gwarancji na stałą dostępność świadczonych usług.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  3. szkody spowodowane naruszeniem praw osób trzecich przez usługobiorców, w związku z korzystaniem z serwisu;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń działania portalu PrawoAutora.pl lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
  5. jakiekolwiek szkody powstałe przez nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę Regulaminu;
  6. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie informacje umieszczone na Portalu PrawoAutora.pl mają charakter jedynie obrazowy, w formie niewiążącej autorskiej propozycji interpretacji przepisów i nie stanowią porady prawnej. Zamieszczone wzory są jedynie propozycją do dowolnego rozwijania. Stan prawny aktów prawnych umieszczonych w serwisie na dzień 1 września 2019 r. W rezultacie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem treści i informacji zawartych na stronie PrawoAutora.pl przez Usługobiorcę.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie kont pocztowych Usługobiorcy, który korzystając z Portalu jest obowiązany do korzystania z prawidłowo skonfigurowanego i aktualnego konta email.

   § 6. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

             Portal PrawoAutora.pl o w pełni respektuje przepisy i wartości dotyczące ochrony danych osobowych i szeroko rozumianej prywatności. Wszelkie dane przetwarzane są jedynie w celu              świadczenia Usług.

   § 6a Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Janusz Dzikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Dzikowski z siedzibą pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław, NIP: 8942911941. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie dokonywane jest na zabezpieczonych nośnikach.
  2. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy, gdzie użytkownik w celu wysłania wiadomości tekstowej do osoby prowadzącej stronę prawoautora.pl, powinien podać następujące dane: Imię lub nick; adres email; Temat i Treść wiadomości.
  3. Przekazanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie uniemożliwi skuteczne przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP, a także czas spędzony na danej podstronie www.
  5. Wysyłając wiadomość za pośrednictwem Formularza Kontaktowego każdorazowo jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu.
  6. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  7. W związku z powyższym wskazanym wyżej osobom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Wszelkie informacje i żądania w sprawie danych osobowych i ich przetwarzania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  9. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla świadczenia usług w postaci Formularza Kontaktowego, jak i prowadzenia strony PrawoAutora.pl, w tym przede wszystkim dostawcy usług hostingowych, obsłudze informatycznej,  współpracownikom Administratora.
  10. Wskazane wyżej dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres obowiązywania wyrażonej przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, jednakże z reguły dane te będą kasowane po zakończeniu korespondencji nawiązanej za pomocą Formularza Kontaktowego. 
  11. Podane przez użytkownika dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  12. Podane przez Usługodawcę dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  13. Usługobiorca i każda osoba, której dane przekaże Usługodawcy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   § 6b Pliki Cookies

  1. Drogi Użytkowniku, uprzejmie informujemy, że nasz Portal PrawoAutora.pl, korzysta z tzw. "ciasteczek" (ang. cookies). Ciasteczka definiowane są jako małe fragmenty tekstu, który jest wysyłany przez daną witrynę internetową do przeglądarki użytkownika oraz wysyłany zwrotnie.
  2. Nasza strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostarczanych informacji i Usług. Przede wszystkim wykorzystujemy narzędzia Google Analytics, które gromadzi informacje statystyczne, pozwalające nam lepiej dopasować informacje na stronie do oczekiwań użytkowników.
  3. Pełna polityka prywatności Google Analytics znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  4. Uprzejmie informujemy, że każdy z Użytkowników, bez względu na rodzaj przeglądarki z jakiej korzysta, może zablokować korzystanie przez naszą witrynę z cookies. Informujemy również, że wyłączenie cookies może mieć wpływ na prawidłowe działanie naszej witryny na Twoim urządzeniu.
  5. Instrukcję zmiany ustawień w zakresie plików cookies, znajdziesz w dziale pomocy wyszukiwarki, z której korzystasz przeglądając naszą witrynę.
  6. Brak zmiany ustawień, oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies przez Portal utrzymywany na domenie www.prawoautora.pl.

   § 7. Zakończenie korzystania z portalu PrawoAutora.pl

  1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie.
  2. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Portalu PrawoAutora.pl.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszania działalności Portalu PrawoAutora.pl, jak również zmiany świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Możliwość ta jest arbitralnym uprawnieniem Usługodawcy.

   § 8. Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem portalu Nakaz.info należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, adres email oraz treść reklamacji. Jeżeli dane zgłoszenia reklamacyjnego są niekompletne, Usługodawca wysyła na wskazany adres email prośbę o uzupełnienie informacji. W przypadku braku odpowiedzi na prośbę lub gdy okaże się, że podany adres email, podany przez usługobiorcę podczas składania reklamacji, był błędny – postępowanie reklamacyjne umarza się.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

   § 9. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej prawoautora.pl.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne ustawy.
  3. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu;
  4. Usługobiorcy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie pod adresem www.prawoautora.pl/o-nas/regulaminy/reguamin.html  lub na każde żądanie wysłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą zamieszczane na stronie prawoautora.pl/o-nas/regulaminy/regulamin.html i będą wchodziły w życie w dniu ich zamieszczenia.

   

   

   


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław