• Pacta sunt servanta - głosi stara łacińska maksyma - umów należy dotrzymywać... Udzielenie licencji na korzystanie z utworu to nic innego jak umowa cywilnoprawna. Zatem mają tutaj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności zasada swobody umów. Czas na jaki zostaje udzielona licencja zależy od tzw. woli stron. To licencjodawca i licencjobiorca podczas negocjacji decydują na jaki okres czasu zawierają umowę. I tak, strony mogą zawrzeć umowę licencyjną na czas określony lub nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać o pewnych modyfikacjach jakie wprowadza ustawa o prawie autorskim. Otóż, jeżeli umowa licencyjna została zawarta na czas określony, dłuższy niż 5 lat, to po upływie 5 lat, umowa ta uważana jest za umowę zawartą na czas nieokreślony. Jeżeli zaś umowa została zawarta na krótszy czas - umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia terminu, chyba, że strony postanowiły inaczej.

   Wskazana wyżej zasada, to niejedyna odrębność jaka dotyczy umów, których przedmiotem jest utwór. Drugą odrębnością jest możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej na czas nieokreślony przez twórcę, nawet w sytuacji, gdy strony wcześniej nie zawarły w treści tejże umowy postanowień umożliwiających ani zakazujących dokonanie takiego wypowiedzenia. W takiej sytuacji, twórca na podstawie art. 68 pkt. pr. aut. może wypowiedzieć umowę licencyjną na rok na przód na koniec roku kalendarzowego. Kolejna odrębność przyznająca twórcy pewne uprawnienia to szereg sytuacji, w których twórca może, potocznie mówiąc odstąpić od zawartej umowy licencyjnej lub umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu:

   a. ze względu na swoje tzw. istotne interesy twórcze. Istotne interesy twórcze są pojemną klauzulą generalną, której zastosowanie zależy zawsze od analizy konkretnego przypadku.

   b. jeżeli licencjobiorca lub nabywca praw wbrew postanowieniem umownym nie przystępuje do rozpowszechniania utworu;

   c. jeżeli utwór jest publiczne udostępniany w nieodpowiedniej formy lub ze zmianami niezaakceptowanymi przez twórcę, twórca po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszenia, może od umowy odstąpić

   Widzimy więc, że czas trwania umowy licencyjnej bez względu na to, czy jest to umowa o wyłącznym lub niewyłącznym charakterze, co do zasady zależy od woli stron. Są jednak przypadki, w których ustawodawca przewidział po stronie twórcy uprawnienia do jej rozwiązania przed oznaczonym przez strony terminem.

   /fot. www.pixabay.com/ 

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław