• Twórcy obok preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu mogą skorzystać również z korzyści jakie niesie uznanie ich działalności za działalność twórczą lub artystyczną na potrzeby ubezpieczeń społecznych.

   W Polsce istnieje specjalne ciało kolegialne w postaci Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców (zwana dalej: „Komisją”), która działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  Komisja wydaje decyzje stwierdzające czy działalność danej osoby jest działalnością twórczą lub artystyczną, a jeżeli tak, to jaka jest data początkowa takiej działalności. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno samego podlegania pod ubezpieczenia społeczne, jak i wymiaru składek.

   Postępowanie przed Komisją inicjowane jest na wniosek osoby zainteresowanej, Komisja nie może bowiem wszcząć sprawy sama (z urzędu). Oceniając czy dana działalność miała cechy twórczy bądź artystyczne, Komisja bierze pod uwagę następujące dowody:

   1. dokumenty potwierdzające czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
   2. katalogi wystaw;
   3. recenzje;
   4. przyznane nagrody i wyróżnienia:
   5. dyplom ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności artystycznej;
   6. wydane przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów zaświadczenia o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych. (§ 2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.)

   Co ważne, Komisja wydaje decyzję, którą podejmuje w głosowaniu swoich członków, którymi są: podsekretarz stanu w MKiDN (przewodniczący, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przedstawiciel ZUS, przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, przedstawiciel Sekretariatu Kultur i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność, przedstawiciel Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców „Forum”, przedstawiciele innych właściwych stowarzyszeń zrzeszających twórców lub artystów.

   Do prawidłowego podjęcia decyzji Komisji, wymagana jest obecność co najmniej 3 członków stałych i przedstawiciela zainteresowanego stowarzyszenia. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku „remisu”, decydujący głos należy do przewodniczącego danego posiedzenia Komisji.

   Od decyzji Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oczywiście za pośrednictwem Komisji, ponieważ zastosowanie znajdują tutaj przepisy postępowania administracyjnego. Termin do wniesienia odwołania to 2 miesiące od dnia doręczenia decyzji w sprawie.  

   /fot. www.pixabay.com/ 

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław