• Organizacje zbiorowego zarządzania, w skrócie OZZ, w ubiegłym roku doczekały się nowej regulacji prawnej – z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesiono regulację powstawania, uzyskiwania zezwoleń na działalność i funkcjonowania tychże organizacji do odrębnej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W ustawie tej wprowadzono definicję legalną organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Zgodnie z art. 3 pkt. 2 przywołanej wyżej ustawy o zbiorowym zarządzaniu, organizacje zbiorowego zarządzania – są to „ stowarzyszenie zrzeszające uprawnionych lub podmioty reprezentujące uprawnionych, którego podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych w zakresie zezwolenia udzielonego mu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (...);”

   W chwili obecnej w Polsce działają następujące organizacje zbiorowego zarządzania:

   1. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych – KOPIPOL
   2. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Prasy REPROPOL
   3. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA
   4. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych – SAWP
   5. Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych – SFP – ZAPA
   6. Stowarzyszenie Twórców Ludowych – STL
   7. Stowarzyszenie Związku Artystów Wykonawców – STOART
   8. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
   9. Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji - ZASP
   10. Związek Polskich Artystów Fotografików – ZPAF
   11. Związek Polskich Artystów Plastyków – ZPAPdecyzją z dnia 27 czerwca 2019 r. cofnięto zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów plastycznych oraz zezwolenie na pobieranie na rzecz twórców i ich spadkobierców wynagrodzenia z tytułu zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworów plastycznych. ZPAP został zobowiązany do końca 2019 do repartycji zebranych środków.
   12. Związek Producentów Audio Video – ZPAV.

   /fot. www.pixabay.com/ 

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław