• Coraz częściej w przestrzeni publicznej możemy spotkać się z terminem: "dzieło/utwór osierocony". Co to za kategoria utworów i jakie skutki prawne ze sobą niesie? Utwór osierocony to krótko mówiąc utwór, którego podmioty autorskouprawnione nie zostały ustalone

   Zgodnie z art. 355 ust. 1 i 2 pr. aut., utworami osieroconymi są: 

   1. utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem, 

   2. utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone do utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości, 

   3. utwory utrwalone na fonogramach

   - znajdujące się w zbiorach archiwów, instytucji oświatowych, uczelni, instytutów badawczych prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. instytutach badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk prowadzących działalność, o której mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, bibliotek i muzeów, a także instytucji kultury, których statutowym zadaniem jest gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zbiorów dziedzictwa filmowego lub fonograficznego, oraz publicznych organizacji radiowych i telewizyjnych, jeżeli uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów w zakresie pól eksploatacji takich jak: zwielkoratnianie utworów opublikowanych, a w przypadku braku publikacji - nadane po raz pierwszy w UE lub EOG, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

   Gdy już wiemy czym są utwory osierocone, pora przejść do możliwości korzystania z nich. Otóż podmioty wskazane wyżej, mogą korzystać z osieroconego utworu, które może polegać w szczególności na zachowaniu, odnawianiu i udostępnianiu w celach kulturalnych i edukacyjnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że korzystanie takie musi się to odbywać, po pierwsze w celu realizacji zadań statutowych danego podmiotu, które to zadania powinny służyć interesowi publicznemu. Po drugie zaś, by dana instytucja mogła korzystać z utworu osieroconego - powinna przeprowadzić tzw. staranne poszukiwania osób uprawnionych. Dopiero po bezskutecznym przeprowadzeniu poszukiwania w dobrej wierze, utwór może zostać uznany za utwór osierocony. 

   Instytucje są zobowiązane do przechowywania dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie starannych poszukiwań. 

   /fot. www.pixabay.com/

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław