Wzór odwołania od decyzji Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców

  miejscowość, data

   

  imię i nazwisko

  adres zamieszkania

   

                                                                                                                                                              Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                                                                                                                                               ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

                                                                                                                                                               00-071 Warszawa

                                                                                                                                                               za pośrednictwem:

                                                                                                                                                               Komisja do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców

                                                                                                                                                               ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

                                                                                                                                                               00-071 Warszawa                                                                                                                                           

   

   

  Znak sprawy nadanej przez Komisję (znak sprawy widnieje na decyzji Komisji)

   

  /WZÓR/*

  ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI DO SPRAW ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO TWÓRCÓW Z DNIA ………….

  O NUMERZE …………………..

   

   

  W imieniu własnym, na podstawie art. 127 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, statutu i trybu działania z dnia 9 marca 1999 r., składam odwołanie od decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców z dnia …………….. o numerze ………………….., doręczonej w dniu ………………………… r. Jestem niezadowolony z treści otrzymanej decyzji i zaskarżam ją w całości/części (tutaj musisz wskazać zakres w jakim skarżysz decyzję).

   

  Zaskarżonej decyzji zarzucam:                                                                        

   

  1. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie artykułu ... . – tutaj wskaż jakie przepisy prawa materialnego zostały Twoim zdaniem naruszone.
  2. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie artykułu ... . – tutaj wskaż jakie przepisy prawa proceduralnego zostały Twoim zdaniem naruszone.

  W związku z powyższym, wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji (tutaj wskaż w jakim zakresie, jeśli w części to wskaż w jakiej) i orzeczenie co do istoty sprawy, w trybie art. 138 § 1 k.p.a., poprzez uznanie, że wykonywana przeze mnie praca była pracą twórczą w rozumieniu art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a datą jej rozpoczęcia była data … (tutaj wpisz jaka Twoim zdaniem powinna być prawidłowa data ustalenia rozpoczęcia Twojej działalności twórczej/artystycznej).

   

  UZASADNIENIE

   

   W tym miejscu uzasadnij swoje zarzuty i wnioski. 

   

  W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

   

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                (konieczny podpis)

   

   

    

  Załączniki:

  1. odpis pisma;

  * Pamiętaj! To tylko przykładowa propozycja pisma zawierającego odwołanie od decyzji Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. Prawidłowe sporządzenie odwołania zawsze zależy od wnikliwej analizy konkretnego przypadku - stanu faktycznego. 


  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław