Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

  /WZÓR/*

  UMOWA O DZIEŁO

   

  zawarta w dniu ........ 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

   

  1. XYZ z siedzibą ........................, NIP .............................., REGON ..................................................., zwany dalej "Zamawiającym",

   

  a

   

  2. YYY zamieszkałym .................................., legitymującym się dokumentem tożsamości .............. o nr ............... zwanym dalej "Wykonawcą",

  łącznie zwane dalej "Stronami".

   

  § 1. 

  1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, w postaci .................................................................................... .

  2. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot umowy, będzie stanowił utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

  prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

  3. Strony ustalają, że termin wykonania dzieła upływa ................................., może jednak zostać przedłużony za zgodą obu Stron. 

  4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w stanie wolnym od wad do siedziby Zamawiającego najpóźniej w ostatnim

  dniu terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, a Zamawiający do jego przyjęcia. 

   

  § 2. 

  1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....... zł (słownie: .............................), w terminie 3 dni od

  dnia otrzymania przedmiotu umowy, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę.

  2. Na poczet ceny wskazanej w punkcie poprzedzającym, przy zawarciu niniejszej umowy, Zamawiający uiścił Wykonawcy zaliczkę gotówkową w kwocie

  ....... zł (słownie: .................). 

  3. Zapłaty pozostałej części ceny, Zamawiający zobowiązuje się dokonać w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego paragrafu, na następujący

  rachunek bankowy Wykonawcy .......................................................... prowadzony przez bank .................................................................. .

  4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie dało się przewidzieć wszelkich kosztów potrzebnych

  do wykonania przedmiotu umowy. 

   

  § 3. 

  Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, Strony uznają za dzieło wyłącznie przedmiot stworzony w całości osobiście

  przez Wykonawcę. 

   

  § 4. 

  1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne i autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, określonego w § 1. pkt. 1 Umowy, na

  następujących polach eksploatacji :

  a. 

  b. 

  c.

  d.

  2. Prawa opisane w punkcie poprzedzającym przechodzą na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez niego przedmiotu umowy, to samo dotyczy nośnika

  materialnego (corupus mechanicum), na którym utwór został utrwalony. 

  3. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych wskazanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu, został już przez Strony zawarte w kwocie

  wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 2. pkt. 1 Umowy.

   

  § 5. 

  Jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy lub pomimo uprzedniego pisemnego

  wezwania ze strony Zamawiającego nie kontynuuje rozpoczętych już prac - Zamawiający może od Umowy odstąpić. 

   

  § 6. 

  1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego przez Strony w § 1. pkt. 2. Umowy, Zamawiający ma

  prawo naliczyć karę umowną w wysokości ............... za każdy dzień zwłoki w oddaniu dzieła.

  2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1. pkt. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć kare umowną w

  wysokości .................................... . 

  3. W przypadku uniemożliwienia przez Zamawiającego oddania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w miejscu wskazanym w § 1. pkt. 3. Umowy,

  Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości ................ za każdy dzień zwłoki Zamawiającego. 

   

  § 7. 

  W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

  prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

   

  § 8.

  1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

   

   

           Zamawiający                                                                                                    Wykonawca

              podpis                                                                                                           podpis

   

   

  * Pamiętaj! To tylko przykładowa propozycja bardzo prostej umowy o dzieło. Sporządzenie umowy zabezpieczającej Twoje interesy zależy od bardzo wielu czynników konkretnego stanu faktycznego - pola eksploatacji, wyboru formy umowy, jej czasu, czy ustalenia momentu przejścia praw autorskich, a to tylko wybrane zagadnienia, których odpowiedni dobór warunkuje dobrze napisaną (korzystną dla Ciebie) umowę. Prawidłowe sporządzenie umowy zawsze zależy od wnikliwej analizy konkretnego przypadku - stanu faktycznego i wyważenia interesów stron. Zamieszczony powyżej przykład ma na celu jedynie pokazanie wybranych zagadnień i nie może być traktowany jako kompleksowa umowa przenosząca prawa autorskie w każdym przypadku.  

   


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław