Wzór wezwania do zaniechania naruszenia prawa autorskiego

                                                                                                                                                                                miejscowość, data

   

  imię i nazwisko

  adres zamieszkania

   

                                                                                                                                                              Pan XYZ

                                                                                                                                                               ul. Iksińska 100

                                                                                                                                                               00-000 Autorów

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

   

   

  /WZÓR/*

  WEZWANIE DO ZANIECHANIA NARUSZENIA PRAWA AUTORSKIEGO

   

  W imieniu własnym, wzywam do niezwłocznego, tj. w nieprzekraczalnym terminie .... dni, zaniechania naruszenia przysługującego mi autorskiego prawa majątkowego do utworu fotograficznego, którego to naruszenia dopuścił się Pan w postaci opublikowania na należącej do Pana stronie internetowej, znajdującej się pod adresem ......................... w dniu ............ 2019 r. fotografii przedstawiającej .................. . Oświadczam niniejszym, że opublikował Pan przedmiotowy utwór fotograficzny bezprawnie, tj. bez koniecznej licencji czy przeniesienia praw autorskich do tego utworu. Co więcej dopuścił się Pan również naruszenia przysługujących mi jako twórcy, autorskich praw osobistych w postaci prawa do autorstwa utworu i prawa do oznaczania utworu moim nazwiskiem.

  W przypadku braku zaniechania działania godzacego w moje prawa, podejmę stosowne kroki prawne w celu ich ochrony.  

                                                                                              

    Z poważaniem

                                                                                            (podpis)

   

   

    

  Załączniki:

  1. np. screen z bezprawnie opublikowanym zdjęciem;

   

  * Pamiętaj! To tylko przykładowa propozycja pisma zawierającego wezwanie do zaniechania naruszenia prawa autorskiego. Często gdy do naruszenia już doszło właściwsze będzie wysłanie wezwanie do usunięcia skutków naruszenia i/lub naprawienia wyrządzonej szkody. Prawidłowe sporządzenie wezwania zawsze zależy od wnikliwej analizy konkretnego przypadku - stanu faktycznego. 


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław