Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego:


  "Anonimowe opublikowanie utworu jest prawem twórcy, nie stwarza to jednak w żadnym wypadku domniemania, że twórca publikujący utwór upoważnia osoby do przejmowania jego twórczości."

  Wyrok SN z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt I CK 232/04.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "(...) przysługujące producentowi lub wydawcy na podstawie przewidzianego w art. 11 zdanie drugie u.p.a.p.p. domniemania prawo do tytułu utworu zbiorowego obejmuje wyłącznie majątkowe prawo do tytułu. Wobec wyraźnego ograniczenia przyznanego producentowi lub wydawcy prawa do utworu zbiorowego jedynie do majątkowego prawa autorskiego, nie ma podstaw do przyjęcie, zwłaszcza ze względu na zasadę wyrażoną w art. 8 ust. 1 u.p.a.p.p., aby prawo do tytułu tego utworu zostało producentowi lub wydawcy przyznane w szerszym zakresie."

  Wyrok SN z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt II CSK 281/13.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Twórca danego rodzaju utworu audiowizualnego może dochodzić od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 880) także wtedy, gdy przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji nie przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych."

  Uchwała SN z dnia 15 marca 2018 r. sygn. akt  III CZP 105/17

  Przeczytaj cały tekst uchwały SN >>


  Zasadne jest więc interpretowanie określenia „sprawy o ochronę praw autorskich" przez pryzmat wskazanej funkcji, co sprawia, że „ochrona praw autorskich" nie powinna być w tym przypadku łączona tylko z ochroną autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych 5 w rozumieniu rozdziałów 8 i 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Cel przekazania przedmiotowych spraw do właściwości rzeczowej sądu okręgowego przemawia natomiast za tym, aby pojęciem tym obejmować ogół spraw o roszczenia na tle regulacji prawa autorskiego.

  Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2015 r. sygn. akt III CZ 6/15.

  Przeczytaj cały tekst postanowienia SN>>


  "Za zasadnicze kryterium odróżniające utwór inspirowany od utworu zależnego, będącego opracowaniem, przyjmuje się takie twórcze zmodyfikowanie elementów dzieła inspirującego, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy, a nie elementy przejęte. (...) Zaczerpnięcie tylko samego wątku cudzego utworu nie wymaga zgody autora dzieła inspirującego, ponieważ istotą utworu inspirowanego jest właśnie jego powstanie w wyniku pobudki twórczej dostarczonej przez utwór inspirujący." 

  Wyrok SN z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt I CSK 539/13. 

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Umowa licencyjna jest stosunkiem zobowiązaniowym, w którym licencjodawca określa uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy w zamian za określone wynagrodzenie (art. 41 prawa autorskiego). Ocena, czy powód działał w granicach uprawnienia, a więc na podstawie licencji, pozostaje w kompetencji prokuratora lub sądu, a nie biegłego, bo dotyczy sfery prawnej."

  Wyrok SN z dnia 15 lutego 2018 r. sygn. akt IV CNP 7/17.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Wprowadzenie do utworu, będącego podręcznikiem akademickim, poprawek niemających charakteru merytorycznego, a jedynie będących poprawkami stylistycznymi czy korektorskimi, nie jest przejawem działalności twórczej i nie uzasadnia przyznania osobie, która dokonała takich poprawek, przymiotu współtwórcy utworu (art. 1 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)."

  Wyrok SN z dnia 7 listopada 2003 r. sygn. akt V CK 391/02.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest dozwolone, jeżeli następuje w celu określonym w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), przy czym przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło."

  Wyrok SN z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt I CK 232/04.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Opracowanie siatki haseł, sposób definiowania haseł oraz kompozycja haseł trudnych (leksemów) stanowią przejaw twórczej działalności autorów słownika języka polskiego w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych."

  Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r. sygn. akt II CKN 1289/00.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Objęcie ochroną prawnoautorską utworu nie zależy od jego przeznaczenia. Zarówno użytkowy charakter i cel powstania wytworu nie pozbawia go charakteru utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut., jeśli spełnione są określone w nim pozytywne przesłanki."

  Wyrok SN z dnia 6 marca 2014 r. sygn. akt V CSK 202/13.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Roszczenia o ochronę autorskich praw majątkowych przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c., z wyjątkiem roszczeń o naprawienie szkody, do których ma zastosowanie art. 4421 k.c."

  Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2011 r. sygn. akt I CSK 633/10.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  "Praca intelektualna o charakterze twórczym jest przeciwieństwem pracy o charakterze technicznym, która polega na wykonywaniu czynności wymagających jedynie określonej wiedzy i sprawności oraz użycia określonych narzędzi, surowców i technologii. Cechą pracy w charakterze technicznym jest przewidywalność i powtarzalność osiągniętego rezultatu. Proces tworzenia, w przeciwieństwie do pracy technicznej, polega na tym, że rezultat podejmowanego działania stanowi projekcję wyobraźni osoby, od której pochodzi, zmierzając do wypełniania tych elementów wykonywanego zadania, które nie są jedynie wynikiem zastosowania określonej wiedzy, sprawności, surowców, urządzeń bądź technologii."

  Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2006 r. sygn. akt I CK 285/05.

  Przeczytaj cały tekst wyroku SN>>


  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław